"น่าน" คลายล็อกโรงแรม-ที่พัก คุมเข้มคนเข้าจังหวัด | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

"น่าน" คลายล็อกโรงแรม-ที่พัก คุมเข้มคนเข้าจังหวัด

ภูมิภาค
20 พ.ค. 63
11:47
2,821
Logo Thai PBS
"น่าน" คลายล็อกโรงแรม-ที่พัก คุมเข้มคนเข้าจังหวัด
จ.น่าน คลายล็อกการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ พร้อมกำหนดแนวทางปฏิบัติ ขณะเดียวกันได้อนุญาตให้โรงแรม-ที่พัก 60 แห่ง กลับมาเปิดกิจการได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดคุมโรคอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2563 เฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน แจ้งแนวทางปฏิบัติเข้าและออกพื้นที่ จ.น่าน หลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่ จ.น่าน ที่ได้มีคำสั่งไปก่อนหน้านี้ และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าและออกพื้นที่ จ.น่าน โดยมีประเภทการเดินทางของบุคคล 5 ประเภท ดังนี้

1. เดินทางเข้าและออกพื้นที่ จ.น่านใน 1 วัน

การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการขนส่งอุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักตัว ยานพาหนะทางราชการ และการมาติดต่อราชการ

- กรณีมีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน แสดงหนังสือรับรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

- กรณีไม่มีหนังสือรับรองที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน

- กรณีประชาชนชาวไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น หรือมีที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.น่าน ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

ภาพ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

 

2. การเดินทางเข้ามาจากจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จังหวัดที่ไม่พบเชื้อ COVID-19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รับใบผ่านด่าน รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าบ้าน สืบสวนโรคโดย อสม.ในพื้นที่ และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง 

3. การเดินทางเข้ามาจากจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จังหวัดที่ไม่พบเชื้อ COVID-19 รายใหม่ เกินกว่า 28 วัน และมีความเสี่ยงต่ำ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่ รับใบผ่านด่าน รายงานตัวที่สาธารณสุขอำเภอหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ กักกันตั

4. การเดินทางเข้ามาจาก จ.ภูเก็ต ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าพื้นที่ ไปรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อย อส.จังหวัดน่านที่ 1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ให้กักตัว 14 วัน และเมื่อกักตัวเอง 5-7 วันแล้ว สามารถขอเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อ COVID-19 จากโรงพยาบาลน่าน หากว่าไม่พบเชื้อสามารถกลับไปกักตัวต่อที่้บ้านจนครบ 14 วันได้ และสามารถออกพื้นที่ก่อนครบกำหนดหากเจ้าพนักงานควบคุมโรคเห็นชอบ

ปลดล็อกโรงแรม-ที่พัก 60 แห่งทั่ว จ.น่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ยังมีมติให้ยกเลิกการปิดโรงแรม ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 ทุกประเภท รวมถึงสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักมีลักษณะเดียวกัน จำนวน 60 แห่ง

โดยต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนด คำสั่งและมาตรการ ได้แก่ ผ่านการประเมินตามแบบประเมินของกรมอนามัย (Thai Stop Covid) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 จ.น่าน และมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางราชการกำหนด อีกทั้งต้องเป็นผู้ลงทะเบียน และเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" โดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบ แนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การปลดล็อกดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ตลอดจนเพื่อผ่อนคลายตามโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทของกิจกรรม ภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด แต่หากปรากฎว่ากลับมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มหรือโอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น อาจจะระงับหรือเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายบางส่วนหรือทั้งหมดได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง