ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ขรก.พลเรือน - ผู้ว่าฯ" 36 ตำแหน่ง | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ขรก.พลเรือน - ผู้ว่าฯ" 36 ตำแหน่ง

การเมือง
25 ส.ค. 63
10:23
5,191
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "ขรก.พลเรือน - ผู้ว่าฯ" 36 ตำแหน่ง
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 36 คน

วานนี้ (24 ส.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 36 คน ดังนี้

1. นายชยาวุธ จันทร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

8. นายทรงพล ใจกริ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

9. นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

10. นายไมตรี ไตรติลานันท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

11. นายสมบูรณ์ ศิริเวช พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

12. นายภิญโญ ประกอบผล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

13. นายอำพล อังคภากรณ์กุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

14. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

15. นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

16. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

17. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

18. นายนิพันธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

19. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

20. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

21. นายราชิต สุดพุ่ม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

22. นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

23. นายรณชัย จิตรวิเศษ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

24. นายกฤษณ์ คงเมือง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

25. นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

26. นายชาญนะ เอี่ยมแสง พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

27. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

28. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

29. นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

30. นายวันชัย คงเกษม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

31. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

32. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

33. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

34. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

35. นายทวีป บุตรโพธิ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

36. นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง