ครม.ยกเครื่อง "คุมปางช้าง" ต้องดูแลสวัสดิภาพ แก้ทารุณกรรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.ยกเครื่อง "คุมปางช้าง" ต้องดูแลสวัสดิภาพ แก้ทารุณกรรม

สิ่งแวดล้อม
8 มี.ค. 65
18:51
268
Logo Thai PBS
ครม.ยกเครื่อง "คุมปางช้าง" ต้องดูแลสวัสดิภาพ แก้ทารุณกรรม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้า กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับ "ปางช้างทุกขนาด" ต้องควบคุมดูแล เลี้ยงช้างให้ถูกต้อง เหมาะสม แยกฝึกลูกช้าง มีสัตวแพทย์ดูแล ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ และตรวจสุขภาพช้างปีละ 1 ครั้ง

วันนี้ (8 มี.ค.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ...

โดยสาระสำคัญเป็นการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับปางช้าง เป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง ในการจัดการควบคุมดูแลและเลี้ยงช้างให้ถูกต้องเหมาะสม เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ โดยกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อผลกำหนด 2 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง กำหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตรเลขที่ มกษ.6413-2564 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้างตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 ลงวันที่ 24 พ.ค.2564 เป็นมาตรฐานบังคับ เช่น สถานที่ตั้งของปางช้าง จะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์

มีคู่มือการจัดการปางช้างที่แสดงให้เห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในปางช้าง เช่น การแยกและฝึกลูกช้าง การจัดการด้านการผสมพันธุ์ มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมปางช้าง กำกับดูแลด้านสุขภาพช้าง มีการตรวจสุขภาพช้างประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นายกรัฐฐมนตรี ห่วงปัญหาทารุณกรรมช้าง 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เห็นความสำคัญของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ คู่บ้านคู่เมือง ด้วยการยกระดับการปฏิบัติในปางช้างให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการดูแลช้างตามหลักวิชาการ ลดปัญหาช้างเร่ร่อน และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

ปัจจุบันไทยมีปางช้างจำนวนมากที่ทำธุรกิจบริการ เช่น การแสดงช้าง หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับช้าง แต่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติที่ดี ในการจัดการควบคุมดูแลช้างที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพช้าง การทารุณกรรมช้าง รวมทั้งเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมจากมูลช้างและขยะมูลฝอย

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและให้สอดรับกับสถานการณ์ การประกอบกิจการปางช้าง เพื่อการแสดงหรือการท่องเที่ยวที่แสวงหาประโยชน์จากช้าง รวมทั้งตอบสนองผู้มาใช้บริการที่ต้องการความปลอดภัยจากการท่องเที่ยวในปางช้าง

โดยกำหนดเกณฑ์ปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง เพื่อปรับปรุงในการจัดการควบคุมดูแลและเลี้ยงช้างให้ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพของสัตว์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ.2551 ลงวันที่ 24 พ.ค.2564 เป็นมาตรฐานบังคับ โดยใช้บังคับกับปางช้างทุกขนาดด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง