อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุเกือบแสนคน | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุเกือบแสนคน

สังคม
6 ก.ย. 65
15:46
15,130
Logo Thai PBS
อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุเกือบแสนคน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.อนุมัติงบกลาง 279 ล้านบาท จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุคนละ 3,000 บาท กว่า 9.3 หมื่นคน

วันนี้ (6 ก.ย.2565) ที่ประชุม ครม.อนุมัติงบกลางปี 2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 279.38 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีคนละ 3,000 บาท ที่ค้างจ่ายในงบประมาณปี 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-พฤษภาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 93,127 ราย ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินค่าจัดการศพตามประเพณี คนละ 3,000 บาท มีดังนี้

1.ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย 2.ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการฯ หรือยังไม่ได้ลงทะเบียน

ต้องให้ผู้อำนายการเขต หรือนายอำเภอ หรือกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด

3.ผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใด ๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณี โดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

สำหรับขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เข้าเกณฑ์ สามารถยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือภูมิลำเนาที่เสียชีวิต หากเป็นพื้นที่ กทม. ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต

ต่างจังหวัดทำอย่างไร

ส่วนจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตาบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยต้องยื่นคำขอภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรพร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอเงินค่าจัดการศพ

1.ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ

2.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ

3.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ กรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้าง จัดตั้ง หรือดำเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์ด้วย

4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำขอ

5.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

6.แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศผส.01) หรือ (ศผส.02) แล้วแต่กรณี

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง