ครม.เห็นชอบขยายเวลาขอสินเชื่อ Soft Loan ช่วยธุรกิจโรงแรม | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ครม.เห็นชอบขยายเวลาขอสินเชื่อ Soft Loan ช่วยธุรกิจโรงแรม

เศรษฐกิจ
22 พ.ย. 65
17:05
148
Logo Thai PBS
ครม.เห็นชอบขยายเวลาขอสินเชื่อ Soft Loan ช่วยธุรกิจโรงแรม
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ครม.เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ “โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ” Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรม เพิ่มสินเชื่อเป็นทุนหมุนเวียน พร้อมขยายเวลาขอสินเชื่อถึงเดือน มิ.ย.66

วันนี้ (22 พ.ย.2565) ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของโรงแรม โดยให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ในส่วนของคุณสมบัติผู้กู้ ขยายวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ ระยะเวลาชำระเงินกู้ และระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ให้มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นมากขึ้น

1. คุณสมบัติผู้กู้ : ลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ให้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างดําเนินการขอใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค.2563 และลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบการที่มีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปีย้อนหลังล่าสุดและปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่ สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลังล่าสุด

ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี ก่อนสถานการณ์โควิด-19 รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีประวัติชําระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชําระและมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว แต่สามารถชําระหนี้ได้ เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น จากเดิมต้องไม่มีหนี้ค้างชําระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

2. วัตถุประสงค์ : ขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมถึงการให้สินเชื่อ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสําหรับเสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ จากเดิมให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบ กิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น

3. ระยะเวลาชำระเงินกู้ : แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 7 ปี และกรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิมมีกรณีเดียว คือ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ

4. ขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2566 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลารับคําขอสินเชื่อเมื่อวันที่ 30 ก.ย.2565

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งกรอบวงเงินงบฯ ชดเชยยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการที่ ครม.ได้ให้ความเห็นชอบไว้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565

ทั้งนี้ โครงการ Soft Loan ธุรกิจโรงแรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain ของโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ หรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปัจจุบันธนาคารออมสิน อนุมัติสินเชื่อแล้ว 64 ราย จำนวน 124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.48 ของวงเงินรวม 5,000 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.2565)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง