ถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ

พระราชสำนัก
6 มิ.ย. 66
18:09
844
Logo Thai PBS
ถวายพระราชสมัญญา "พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย" แด่กรมสมเด็จพระเทพฯ
ครม.รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อการจดหมายเหตุของไทย

วันนี้ (6 มิ.ย.2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทย

ในการประชุม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2565 มีมติเห็นชอบการถวายพระราชสมัญญา “พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีการสถาปนาหอจด หมายเหตุแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัย และอุปถัมภ์งานจดหมายเหตุไทย

ทั้งพระราชทานพระราชดํารัส แนะนําเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านจดหมายเหตุ อันเป็นคุณานุปการต่อการพัฒนางานอนุรักษ์เอกสารจด หมายเหตุ ตลอดจนทรงให้ความสําคัญต่อการจัดหลักสูตรวิชาจดหมายเหตุในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการและการวิจัยด้านจดหมายเหตุ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของอนุชนรุ่นหลัง

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานอนุกรรมการ และอธิบดีกรมศิลปากร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะอนุกรรมการ ฯ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อมูล เพื่อให้การดําเนินงานถวายพระราชสมัญญา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้นําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท และราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณา ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง