โปรดเกล้าฯ รับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์" สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

โปรดเกล้าฯ รับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์" สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

การเมือง
15 ก.ย. 66
19:34
5,720
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ รับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์" สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
โปรดเกล้าฯ รับโอน "พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้" สังกัดหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

วันนี้ (15 ก.ย.2566) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร โดยมีเนื้อหาว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 มาตรา 25 มาตรา 27 และมาตรา 51แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก (อัตรา พลเอกพิเศษ) ปรับโอนมาสังกัด หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการสำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2566

ข่าวที่เกี่ยวข้อง