เช็ก! ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ บรรจุข้าราชการ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เช็ก! ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ บรรจุข้าราชการ

สังคม
18 ต.ค. 66
18:12
5,255
Logo Thai PBS
เช็ก! ใบรับรองแพทย์แบบใหม่ บรรจุข้าราชการ
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใบรับรองแพทย์แบบใหม่ สำหรับบรรจุข้าราชการ หลังครม.มีมติยกเลิกโรคจิต-อารมณ์ผิดปกติ พ้นโรคต้องห้าม

วันนี้ (18 ต.ค.2566) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ประธานคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. ซึ่งประกาศลงในราชกิจจาฯเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2566  

เนื้อหาระบุว่า ระบุว่า เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 แห่งกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2566 ประกอบมติคณะกรรม การแพทย์ของ ก.พ.ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.2566 จึงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

ผู้ที่จะได้รับการบรรจุ และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ได้รับการรับรองสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมหรือโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง โดยใช้แบบใบรับรองแพทย์แนบท้ายประกาศนี้

นอกจากนี้ และผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องยื่นผลการตรวจสุขภาพ พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดโดยผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพทั้งหมด

สำหรับใบรับรองแพทย์แบบใหม่ที่แทบท้ายประกาศฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอรับการตรวจสุขภาพ ระบุรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • เลขประจำตัวประชาชน

จากนั้นจะระบุว่า "ข้าพเจ้าขอหนังสือรับรองสุขภาพเพื่อเข้ารับราชการ" ในตำแหน่ง กรม /กระทรวง รวมทั้งประวัติสุขภาพ ซึ่งมี 4 ข้อ  

 • โรคประจำตัว ไม่มี/มี (ระบุ)
 • อุบัติเหตุและการผ่าตัด ไม่มี/มี (ระบุ)
 • เคยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ไม่มี/มี (ระบุ)
 • ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญ (เว้นช่องว่างให้กรอก)

 

ส่วนที่ 2 สำหรับแพทย์ผู้ตรวจ ดังนี้

 • สถานที่ตรวจ / วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
 • ชื่อนามสกุลของแพทย์ที่ตรวจ
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่

นอกจากนี้แพทย์ยังต้องรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ปรากฎหรือไม่ปรากฏ โรค 5 โรค ดังต่อไปนี้

 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคติดต่อร้ายแรงที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 • โรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

จากนั้นแพทย์ยังต้องเขียนบรรยายการตรวจพบ ความเห็นว่าควรส่งตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ และสรุปความเห็นของแพทย์

อ่านข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎ ก.พ. 2566 กำหนด "4 โรค ห้ามรับราชการ"

ครม.ไฟเขียวแก้กฎ ก.พ. “โรคจิต-อารมณ์ผิดปกติ” ลักษณะต้องห้ามรับราชการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง