ราชกิจจาฯ ประกาศ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี

เศรษฐกิจ
1 พ.ย. 66
09:44
3,428
Logo Thai PBS
ราชกิจจาฯ ประกาศ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุม 1 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ "น้ำตาลทราย" เป็นสินค้าควบคุมระยะเวลา 1 ปีมีผลทันที เตรียมชงมาตรการช่วยชาวไร่อ้อยเข้า ครม.ภายใน 2 สัปดาห์

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2566 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 67 พ.ศ.2566 เรื่องการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมว่า ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2566 เรื่องการกําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 19 ม.ค.2566 กําหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 5 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2566 เรื่อง การกําหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 29 มิ.ย.2566 กําหนดสินค้าควบคุม 6 รายการ และบริการควบคุม 5 รายการไปแล้ว

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ และภาวะเศรษฐกิจในขณะนี้ จําเป็นจะต้องเพิ่มเติมการกําหนดให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม เพื่อดูแลป้องกันการกําหนดราคาซื้อ ราคาจําหน่ายหรือการกําหนดเงื่อนไข และวิธีการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและกํากับดูแลน้ำตาลทรายสินค้าให้ราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่เพียงพอ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา9 (1) และมาตรา24 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้

  • ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่
  • ให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม

โดยให้มีผลทันที 31 ต.ค.2566

อ่านข่าว กกร.ขึ้นบัญชีควบคุม "น้ำตาลทราย" ห้ามขายเกิน กก.ละ 25 บาท

เตรียมเยียวยาชาวไร่อ้อย-หลังคุมราคาน้ำตาล

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุมปี 2566 และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตอ้อยในแต่ละช่วงเวลา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

นางรัดเกล้า กล่าวว่า ในส่วนของการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไรอ้อย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม​รับไปศึกษาดูผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรชาวไร่อ้อย​ ควบคู่กับติดตามค่าชดเชยต่างๆ​ ที่เกษตรกรควรจะได้รับ พร้อมนำมาตรการการช่วยเหลือมาเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ภายใน 2 สัปดาห์นี้

ครม.เห็นควรให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับสูงขึ้นจากสภาวะภัยแล้ง ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาจำหน่ายในประเทศต่ำกว่าราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้น กระทบต่อปริมาณน้ำตาลทรายและราคาในประเทศ ส่งผลให้ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้รับผลกระทบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

น้ำตาลขึ้น 4บาท/กก. "ภูมิธรรม" สั่งตรึงราคาเฉพาะ "สต๊อกเก่า"

“พาณิชย์” สั่งเบรกขึ้นราคาน้ำตาลทราย 4 บาท/กก.

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง