ทันใจ! ระเบียบกรมราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำรับ "ทักษิณ" | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ทันใจ! ระเบียบกรมราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำรับ "ทักษิณ"

อาชญากรรม
11 ธ.ค. 66
11:53
36,228
Logo Thai PBS
ทันใจ! ระเบียบกรมราชทัณฑ์คุมขังนอกเรือนจำรับ "ทักษิณ"
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ทันใจ! กรมราชทัณฑ์ ออกระเบียบใหม่คุมขังนอกเรือนจำ ตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ซึ่งเคยมีการดำเนินการไว้ตั้งแต่สมัยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.ยุติธรรม มีรายงานข่าวว่าอาจเอื้อ "ทักษิณ ชินวัตร"ที่ยังรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ

วันนี้ ( 11 ธ.ค.2566) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เรื่องระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ.2566 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

เนื้อหาระบุว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการดำเนินการสำหรับการคุมขังในสถานที่คุมขัง พ.ศ.2560 โดยสาระสำคัญของระเบียบนี้เป็นการกำหนดสถานที่คุมขังอื่นที่มิใช่เรือนจำ หรือ จำคุกนอกเรือนจำ ตามมาตรา 33  แห่งพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แต่ละประเภทและการอื่นตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ 2560 รายละเอียดปรากฎตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ส่งมาพร้อมนี้

ก่อนหน้านี้ หลังจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผานมา จากนั้นได้รักษาตัวที่ชั้น 14 โรงพยาบาลตำรวจซึ่งอยู่มาเกิน 100 วันแล้ว

ขณะที่มีรายงานว่ากรมราชทัณฑ์ โดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบรองรับกฎ กระทรวงกำหนดสถานที่อื่น ที่ไม่ใช่เรือนจำเป็นสถานที่คุมขัง ซึ่งได้แก้ไขไว้สมัยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็น รมว.ยุติธรรม โดยระเบียบอาจประกาศออกมาในสัปดาห์หน้า ซึ่งนายทักษิณ อาจเข้าเงื่อนไขได้ออกไปคุมขังในสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำตามแต่กำหนด

อ่านข่าว จับตาราชทัณฑ์ แก้ระเบียบเอื้อ “ทักษิณ” นอนนอกคุก

กางระเบียบสำคัญ ใครบ้างได้รับประโยชน์ 

สำหรับระเบียบดังกล่าว เนื้อหาสำคัญ เช่น หมวดที่ 2 คุณสมบัติของผู้ต้องขังที่ได้รับการพิจารณาให้ออกไปคุมขังยังสถานที่คุมขัง เช่น เป็นผู้ต้องขังตามกฎหมายราชทัณฑ์ ผ่านการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังหรือทบทวนแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล และคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังประจำเรือนจำเห็นว่าควรกำหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคลโดยให้คุมขังในสถานที่คุมขังตามระเบียบนี้

มีคุณสมบัติเฉพาะ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะต้องห้าม และวิธีการคุมขังในสถานที่คุมขังสำหรับผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มของกรมราชทัณฑ์

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังที่ลักษณะดังต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกไปคุมขังในสถานที่คุมขัง เช่น มีโทษกักขังแทนโทษจำคุก กักขังแทนค่าปรับ มีโทษปรับ ซึ่งยังไม่ได้ชำระค่าปรับ หรือต้องถูกกักกันตามคำสั่งศาลภายหลังพันโทษ ไม่ว่าจะในคดีนี้หรือคดีอื่น และอยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย

คณะทำงานพิจารณาการคุมขังในสถานที่คุมขัง ในการพิจารณากลั่นกรองการให้ผู้ต้องขังรายใดคุมขังในสถานที่คุมขัง และการเพิกถอนการคุมขัง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก คณะทำงานคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียง

อ่านข่าว ทักษิณกลับไทย : "ทักษิณ" คืนกลับแผ่นดินเกิดในรอบ 17 ปี

ส่วนสถานที่คุมขังในสถานที่สำหรับอยู่อาศัย สถานที่สำหรับควบคุม กักขัง หรือกักตัวตามกฎหมายของทางราชการที่มีใช่เรือนจำ เช่น บ้านที่มีเลขที่ทะเบียนบ้าน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต้องมีเลขที่อาคาร เลขที่ห้อง อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นใด เป็นต้น

อ่านข่าว

เปิดระเบียบกรมราชทัณฑ์ "คุมขังนอกเรือนจำ" ใครบ้างมีสิทธิ

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง