ครม.แต่งตั้งโยกย้าย 10 บิ๊ก มท. "สยาม" อธิบดี พช. - "ชัยวัฒน์" ผู้ว่าฯโคราช

การเมือง
20 ก.พ. 67
13:02
13,013
Logo Thai PBS
ครม.แต่งตั้งโยกย้าย 10 บิ๊ก มท. "สยาม" อธิบดี พช. - "ชัยวัฒน์" ผู้ว่าฯโคราช
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
ที่ประชุม ครม.อนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย 10 ข้าราชการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย "สยาม" นั่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แทน "ชัยวัฒน์" ที่ย้ายไปเป็นผู้ว่าฯโคราช ด้าน "พรพจน์" ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

วันนี้ (20 ก.พ.2567) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน ดังนี้

1.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2.นายราชันย์ ซุ้นหั้ว พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3.นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4.นายวัชรเดช เกียรติชานน พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5.นายสยาม ศิริมงคล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

6.นายพรพจน์ เพ็ญพาส พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

7.นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากกตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นายชูชีพ พงษ์ไชย พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง

และ 10.นายสมภพ สมิตะสิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สำนักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงแรงงาน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 5 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นางมารศรี ใจรังษี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่นๆ : 

"พิชิต" ยืนยันพักโทษ "ทักษิณ" ไม่ทำลายกระบวนการยุติธรรม

"อุทัย พิมพ์ใจชน" ส่องเกมอำนาจ อ่านการเมืองไทย

"นายกฯ" เล็งถกผู้ประกอบการเพิ่มเที่ยวบิน รับชาวรัสเซียหนีหนาวเที่ยวไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง