โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1/1 "พิชัย" คุม "คลัง" ดัน"สมศักดิ์"นั่ง สธ.แทน"ชลน่าน

การเมือง
28 เม.ย. 67
11:46
10,553
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1/1 "พิชัย" คุม "คลัง" ดัน"สมศักดิ์"นั่ง สธ.แทน"ชลน่าน
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)
โปรดเกล้าฯ ครม.เศรษฐา 1/1 "พิชัย" นั่งรองนายกฯควบ "คลัง" ดัน "สมศักดิ์" นั่ง สธ.แทน "นพ.ชลน่าน" ขณะที่ "ไชยา-อนุชา" พ้น รมช.เกษตรฯ "อรรถกร" นั่ง รมช.เกษตรฯ "สุชาติ" รมช.พาณิชย์

วันนี้ (28 เม.ย.2567) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี มีเนื้อหาดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2566 นั้น

อ่านข่าว เช็กชื่อว่าที่ 6 รัฐมนตรีใหม่ปรับครม.เศรษฐา 1/1 

บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี ตังต่อไปนี้

1.ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายจักรพงษ์ แสงมณี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่การกระทรวงวัฒนธรรม

นายชลน่าน ศรีแก้ว พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านข่าว เพื่อไทย เอาใจแฟนด้อม “จิราพร-เผ่าภูมิ” ตอบโจทย์ New Gen

2.ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นายพิชัย ชุณหวชิร เป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายจักรพงษ์ แสงมณี เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นางสาวจิราพร สินธุไพร เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าว : "เศรษฐา" อุบไต๋ส่งชื่อทูลเกล้าฯ ปรับครม.-ชิมทุเรียนจันทบุรี  

จับกระแสการเมือง : วันที่ 26 เม.ย.67 ลีลาพญามังกร "ลุงป้อม" ปรับ ครม.พลังประชารัฐ ไม่ใช่ (ใช่ว่า) ไม่รู้

ครม.เศรษฐา 1 / 2 สะเด็ดน้ำ “นายใหญ่” เคาะ-เคลียร์ลงตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง