หน้าที่ และอำนาจ 200 สว.ชุดใหม่ ในวาระ 5 ปี

การเมือง
16 พ.ค. 67
07:00
2,518
Logo Thai PBS
หน้าที่ และอำนาจ 200 สว.ชุดใหม่ ในวาระ 5 ปี
อ่านให้ฟัง
00:00อ่านข่าวให้ฟังโดย Botnoi Voice เว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเสียงจากข้อความด้วย AI (Text to Speech)

นับถอยหลัง "เลือก สว.ชุดใหม่" 200 คน ตามกรอบเวลาที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดโดย "วันรับสมัคร สว. 2567" เริ่มวันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม ก่อนเข้าสู่กระบวนการเลือกแบบไต่ระดับ เลือก ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด, ระดับประเทศ และในเดือน กรกฎาคม จะเป็น "วันประกาศผลการเลือก สว."

อ่านข่าว : เปิดระเบียบการแนะนำตัว สว. 2567 มีเงื่อนไข อะไรทำได้ - ห้ามทำ

เมื่อได้ สว.ชุดที่ 13 จำนวน 200 คน ที่มาจากวิธีการคัดเลือกแบบ "การเลือกกันเอง" ของบุคคลที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำงาน หรือเคยทำงานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม จาก 20 กลุ่มอาชีพ แล้ว แต่อำนาจและหน้าที่ สว.ชุดใหม่นี้ ต่างจาก สว.ชุด คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ) ตามบทเฉพาะกาล ซึ่ง สว.ชุดใหม่ จะไม่มีอำนาจในการร่วมโหวต "นายกรัฐมนตรี" 

แล้ว สว.มีหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ ตามบทหลักของรัฐธรรมนูญ 2560 อย่างไรบ้างนั้น ดังนี้ 

1. การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย

 • การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
 • การกลั่งกรองร่าง พ.ร.บ.ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ทั่วไป และร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย
 • การอนุมัติพระราชกำหนด ได้แก่ พระราชกำหนดทั่วไป และ พระราชกำหนดเกี่ยวด้วยภาษีอาการหรือเงินตรา 
 • การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

2. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

 • การตั้งกระทู้ถาม
 • การเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา
 • การเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรัฐสภา
 • การตั้งกรรมาธิการ

3. การให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นชอบ ให้บุคคลดำรงตำแหน่ง

 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อ่านข่าว : กางปฏิทิน "เลือก สว." ชุดใหม่ เช็ก "วิธี-เอกสาร" สมัครรับเลือก มีอะไรบ้าง

มาถึงตรงนี้ เรียกได้ว่า "การเลือก สว." มีความสำคัญยิ่งต่อคนไทยทุกคนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมโดยการสมัครเข้ารับเลือก สว. เข้าไปทำหน้าที่ในสภาสูง เป็นตัวแทนของคนไทย ในการตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ รวมถึงคัดกรองบุคคลนักการเมืองหรือคนดีทำงานในองค์กรสำคัญต่าง ๆ 

ส่วนที่มาของ "สว." รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 กำหนดให้มีสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด จำนวน 200 คน ดำรงตำแหน่ง "ได้คราวละ 5 ปี" เป็นได้ "วาระเดียว"

สุดท้ายหากได้ สว.ชุดใหม่ 200 คน เข้ามาทำหน้าที่ จะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้ดีขึ้นย่างไรบ้างนั้น เป็นสิ่งที่ต้องติดตาม  

อ่านข่าว : โบกมือลา "สว.250" วาระ 5 ปี ก่อนส่งไม้ต่อ สว.ชุดใหม่

จะเป็น สว. ต้องทำอย่างไร ? เช็กคุณสมบัติ - ลักษณะต้องห้าม ก่อนลงสมัคร

"เลือกกันเอง" ที่มา สว.ชุดใหม่ ครั้งแรกการเมืองไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง