โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 12 รูป

พระราชสำนัก
13 มิ.ย. 67
16:21
3,890
Logo Thai PBS
โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 12 รูป

วันนี้ (13 มิ.ย.2567) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแแพร่ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ ว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ จำนวน 12 รูป ดังนี้
1.พระเทพสิทธิโมลี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมวชิราธิการ
2.พระเทพวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมวชิราภิรัต
3.พระเทพวชิรมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระธรรมวชิรญาณโสภณ
4.พระเทพวชิรโมลี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น พระธรรมมงคลวชิโรภาส
5.พระราชรัตนมงคล วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวชิรกิจมงคล
6.พระราชมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวชิราจารย์
7.พระราชญาณปรีชา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวัชรปรีชาญาณ
8.พระราชวชิราภินันท์ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระเทพวชิราภินันท์ (ม.ร.ว.นันทวัฒน์ ยุคล ชยวัฑฒโน ป.ธ.3)
9.พระประกาศพุทธกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชวชิรเมตตาคุณ
10.พระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชวัชรเมธี
11.พระมหานายก วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น พระราชวชิรปฏิภาณ และ
12.พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม (เปรียญธรรม 7 ประโยค) วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระเมธีวชิรดิลก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.2567 ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย.2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง