ไทยพีบีเอสชี้แจงกรณีจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใส | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอสชี้แจงกรณีจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใส

สังคม
17 มี.ค. 60
18:19
442
Logo Thai PBS
ไทยพีบีเอสชี้แจงกรณีจัดซื้อจัดจ้าง ยืนยันดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ไทยพีบีเอส ชี้แจงข่าวกรณีการจัดซื้อจัดจ้างการทำวิจัยยืนยันการดำเนินการทำตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายตาม พ.ร.บ.ส.ส.ท. และการจัดหารายการดำเนินการด้วยความโปร่งใส และได้รับการตรวจสอบจากใช้เงินและทรัพย์สินขององค์กรจาก สตง.เป็นประจำทุกปี

คำชี้แจง

กรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไทยพีบีเอสไม่โปร่งใสในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และเว็บข่าว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560

1. การจัดจ้างโครงการวิจัยในปี 2557-2558 จำนวน 3 โครงการ ซึ่งระบุว่ามีการร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าคณะกรรมการนโยบายได้เข้าไปก้าวก่ายในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร


- กรณีนี้ ส.ส.ท. ขอเรียนชี้แจงว่า เป็นการดำเนินงานตามกระบวนการโครงการวิจัยตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย ตาม พ.ร.บ. ส.ส.ท. มาตรา 28 (6) ที่ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่กำหนดให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของรายการ ซึ่งในกรณีนี้คณะกรรมการนโยบายได้ทำหน้าที่กำหนดกรอบหัวข้อวิจัยและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง


- กรณีที่มีข้อร้องเรียนว่า คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยโครงการ ไม่มีกำหนดไว้ในระเบียบของ ส.ส.ท. พร้อมทั้งระบุด้วยว่าแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งเป็นการทำหน้าที่ซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับงานวิจัย ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดจ้าง


ส.ส.ท.ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนองานวิจัยแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการ ส.ส.ท.ขณะนั้น (มิถุนายน พ.ศ.2558) โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 38 (1) แห่ง พ.ร.บ.ส.ส.ท. ซึ่งคณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่เพียงพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอของผู้สนใจเสนอราคารับจ้างงานวิจัย เพื่อตรวจสอบข้อเสนอว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตามขอบเขตและข้อกำหนดหรือไม่ และสรุปผลแจ้งให้คณะกรรมการจัดจ้างโดยผ่านฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างงานวิจัย ได้ดำเนินการตามระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยการพัสดุซึ่งเป็นการดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร

อย่างไรก็ตาม ส.ส.ท.ไม่ก้าวล่วงกระบวนการสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไปยัง DSI และขณะนี้ได้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของ ป.ป.ช.

2. ส่วนข้อกล่าวหาที่ระบุว่ามีการจัดหารายการโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ และมีการตั้งบริษัทมารับงานผลิตรายการ ขอชี้แจงว่า ส.ส.ท. ได้รับการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การจาก สตง. และต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกรรมการนโยบาย และกรรมการบริหารมีหน้าที่ต้องแสดงทรัพย์สินและหนี้สินตามระเบียบ ป.ป.ช. และมีกรอบจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ ส.ส.ท. เป็นองค์กรสาธารณะที่ยึดหลักความโปร่งใส จึงมีกลไกรองรับการตรวจสอบจากสาธารณะ โดยหากประชาชนมีข้อร้องเรียนต่อการดำเนินงานใด ๆ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ที่ ส.ส.ท.

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง