คลังเล็งออกมาตรการภาษี " หนุนมีลูก" รับสังคมสูงอายุ

เศรษฐกิจ
29 พ.ค. 60
20:35
489
Logo Thai PBS
คลังเล็งออกมาตรการภาษี " หนุนมีลูก" รับสังคมสูงอายุ
กระทรวงการคลัง พร้อมให้ความร่วมมือสภาพัฒน์ ในการออกมาตรการเพิ่มประชากรในกลุ่มผู้มีรายได้ รองรับแผนเพื่อประชากร รองรับสังคมผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.และ กองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร หรือ UNFPA จัดระดมความเห็นต่อแผนประชากร เพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อนำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นต่อร่างแผนประชากร เพื่อนำมาปรับปรุงก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี

โดยร่างแผนประชากรเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยสู่สังคมสูงวัย ซึ่งพบว่าประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีจำนวน และสัดส่วนลดลงอย่างชัดเจน

ซึ่งในแผนเพิ่มประชากรมียุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ส่งเสริมให้ประชากรวัยเจริญพันธุ์ มีบุตรเพิ่มโดยสมัครใจโดยเฉพาะกลุ่ม เจนวาย พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการคุ้มครองทางสังคม

ขณะที่นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า พร้อมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศึกษาแนวทางการเพิ่มประชากร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้สูง เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ และลดภาระการคลังที่มีประสิทธิภาพ

แม้ยังไม่มีแผนจะออกมาตรการทางภาษี เพื่อเพิ่มจำนวนประชากร จากปัจจุบัน มีเพียงค่าลดหย่อนค่าใช้จ่าย สำหรับบุคคลธรรมดาคนละ 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนบุตร

ด้าน รองศาสตราจารย์ ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ รองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับมาตรการด้านภาษีจูงใจให้คนมีลูก โดยเห็นว่ารัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ ไปสร้างสาธารณูปโภคที่ทำให้เกิดแรงจูงใจ ทำให้วัยเจริญพันธ์ต้องการมีครอบครัวหรือ มีลูกมากขึ้น เช่น สร้างสถานรับเลี้ยงเด็กดีๆ มีคุณภาพ ซึ่งรัฐบาลควรเปลี่ยนวิธีคิด ทำให้คนไทยรู้สึกว่า มีลูกแล้วคือ ทรัพย์สินไม่ใช่มีลูกแล้วมีภาระอย่างชัดเจน