"ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9

Logo Thai PBS
"ในหลวง-พระราชินี" ทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (5 ธ.ค.2564) เวลา 16.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย โดยมีราษฎรสวมเสื้อสีเหลือง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ต่างโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย "ว.ป.ร." และธงพระนามาภิไธย "ส.ท." พร้อมเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ"

ภาพ : เฟซบุ๊กพระลาน

ภาพ : เฟซบุ๊กพระลาน

ภาพ : เฟซบุ๊กพระลาน

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เกิดจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริผ่านองค์ความรู้ เรื่อง "ป่า และน้ำ" ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวน และเป็นสถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พระราชทานไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

สร้างบนพื้นที่อดีต "สนามม้านางเลิ้ง" ซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชน จำนวน 279 ไร่ เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่ปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์กลางของอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ และมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อาทิ สระน้ำรูปเลข 9 และสวนป่าธรรมชาติที่สอดรับกับแนวคิดเรื่องป่าและน้ำ, สะพานหมายเลข 9 เป็นเส้นทางเดินนำสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ, สะพานไม้เจาะบากง จำลองสะพานไม้จากบ้านเจาะบากง อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน เมื่อปี 2524 และแก้มลิง พื้นที่รองรับน้ำยามเกิดอุทกภัย

นอกจากนี้ ยังมีต้นไม้ใหญ่ กว่า 4,500 ต้น จัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติ ปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์ อาทิ พืชกรองฝุ่น ไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงา ต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้หายาก และพืชบำบัดน้ำ สร้างระบบนิเวศที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนยังมีเส้นทางเดินและวิ่ง ทางปั่นจักรยาน สนามออกกำลังกายกลางแจ้ง ลานกิจกรรมและนันทนาการ ลานริมน้ำ ร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ลานจอดรถ และส่วนอำนวยความสะดวก มีการใช้พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการ

ภาพ : เฟซบุ๊กพระลาน

ภาพ : เฟซบุ๊กพระลาน

ภาพ : เฟซบุ๊กพระลาน

 

หลังจากทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นคำมอกหลวง, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลูกต้นโมกหลวง, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์ (คูณสายรุ้ง) และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปลูกต้นสุพรรณิการ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการ เอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธี ร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติม จำนวน 104 ต้น 50 พันธุ์กล้าไม้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ในวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ, พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ กับพิมเสนน้ำ และตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ "ในหลวง-พระราชินี" เนื่องแน่น

เผยโฉม! “อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ” ในพื้นที่สนามม้านางเลิ้ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง