โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ 59 คน

พระราชสำนัก
16 มิ.ย. 67
17:01
6,292
Logo Thai PBS
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์  59 คน
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน

วันนี้ (16 มิ.ย.2567) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า
1.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ทูติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
2. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
3. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
4. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
5. นายอำพน กิตติอำพน
6. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
7. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
8. นายนุรักษ์ มาประณีต
9. พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์
10. พลอากาศเอก พิเชษฐ นฤเบศรวชิรภักดี
11.พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
12.พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร
13.พลอากาศเอก ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
14.พลเรือเอก อำไพ ชุ่มน้อย
15.พลอากาศเอก ทินกร ต๊ะมูล
16.นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า
1.พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
2.พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
3.พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ
4.พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม
5.พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์
6.พลอากาศโท สมยศ เติมทองไซย
7.พลเรือโท สรซัช บุญญนวฤทธิ์
8.พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย
9.พลโท สมบัติ ธัญญะวัน
10.พลอากาศโท ชาย ติถีเพ็ง
11.พลอากาศโท ภณ ธิติวัชรเตช
12.พลโท ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
13.พลเรือตรี สุรชัย ก้านคำ
14.พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ
15.พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร
16.พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์
17.พลเรือตรี นักรบ ใจสมัคร
18.พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล
19.นายมนตรี แสนชมภู
20.นายอัชพร จารุจินตา
21.นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
22.นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ 

ตติยตจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1.พลอากาศโท พิศณุ ไพบูลย์
2.พลอากาศโท ฐานันดร์ ประทีปทอง
3.พลโท กษิติ์เดช วัฒนวรางกูร
4.พลเรือโท อุดม ศรีถวัลย์
5.พลโท ฉกาจ ประสงค์
6.พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน
7.พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร
8.พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร
9.พลตรี ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร
10.พลเรือตรี ธนศักดิ์ อัศวเหม
11.พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงศ์
12.พลเรือตรี อนุพัน ศริพันธุ์
13.พลตรี กฤติกร คงอุทัยกุล
14.พลเรือโท รณัชย์ เทพวัลย์

ตติยานุจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า
1.พลอากาศตรี วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
2.พลตรี ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
3.นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
4.นาวาเอก วรากร วิชาเพียร
5.นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
6.นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฎฐ์

เหรียญรัตนากรณ์ ชั้นที่ 3
1.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
2.นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าว : 

โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 12 รูป

โปรดเกล้าฯ 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ นั่งตำแหน่ง กพอ. "อรรถพล-บวรศักดิ์-บรรเจิด"

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง