กลุ่มไทยภักดี ยื่นศาลฯระงับบรรจุวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

กลุ่มไทยภักดี ยื่นศาลฯระงับบรรจุวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ

การเมือง
3 ธ.ค. 63
10:47
117
Logo Thai PBS
กลุ่มไทยภักดี ยื่นศาลฯระงับบรรจุวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ
กลุ่มไทยภักดี ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้มีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ประธานรัฐสภา ระงับการบรรจุระเบียบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระสองและสาม และเพิกถอนมติในชั้นรับหลักการ วาระแรกทั้ง 2 ฉบับ

วันนี้ (3 ธ.ค.63) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม แกนนำกลุ่มไทยภักดี ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 กรณีมีการเคลื่อนไหวให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และตั้ง ส.ส.ร.ที่ทางกลุ่มเห็นว่า เป็นการล้มล้างการปกครอง

นพ.วรงค์ เปิดเผยว่า หลังจากพ้นกำหนด 15 วัน ที่กลุ่มไทยภักดีร้องผ่านอัยการสูงสุดแล้วแต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงเข้าร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมองว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ในมาตรา 256 กับการแก้ไขใหม่ให้ง่ายขึ้น ไม่มีการกำหนดสัดส่วน ส.ว. และ ส.ส.ฝ่ายค้านตอนลงมติ

รวมทั้งการต้องทำประชามติในหมวดสำคัญเป็นการทำลายหลักมีสวนร่วมของรัฐสภาและหลักมีส่วนร่วมของประชาชน การมี ส.ส.ร.เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ มีผลให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ ต้องถูกยกเลิก กระทบต่อโครงสร้างระบบการเมืองการปกครองทั้งระบบ บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถูกกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก้ไขได้รายมาตรา การจัดตั้ง ส.ส.ร.เพื่อยกร่างฉบับใหม่ ไม่มีการกำหนดไว้

ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจึงมีเจตนาที่ขัดบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี 2560 ผ่านประชามติจากประชาชนและศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคำวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่า การจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องให้ประชาชนได้ลงประชามติว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัย และมีคำสั่งให้ประธานรัฐสภา ระงับการบรรจุระเบียบวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระสองและสาม รวมทั้ง ขอให้ผู้ถูกร้อง คือ ส.ส. ที่ลงชื่อร่างฝ่ายค้านและร่างฝ่ายรัฐบาล ถอนระเบียบวาระออกจากที่ประชุมรัฐสภา และขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติในชั้นรับหลักการ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 ที่มีมติรับหลักการทั้ง 2 ฉบับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง