เปิดสถิติโครงการ DLTV ของ อบต.ทั่วประเทศ | Thai PBS News ข่าวไทยพีบีเอส

เปิดสถิติโครงการ DLTV ของ อบต.ทั่วประเทศ

การเมือง
26 พ.ย. 64
16:45
138
Logo Thai PBS
เปิดสถิติโครงการ DLTV ของ อบต.ทั่วประเทศ
เมื่อโควิด-19 ระบาดจนนักเรียนต้องเรียนจากที่บ้าน อบต.พื้นที่ต่างๆ จึงเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) รวม 11,300 โครงการ วงเงิน 396 ล้านบาท

เปรียบเทียบภูมิภาค

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง มีโครงการและงบประมาณมากที่สุด สัมพันธ์กับจำนวน อบต. โดยมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการแต่ละภูมิภาคไม่แตกต่างกันมากนัก

เมื่อหามูลค่าเฉลี่ยต่อ อบต.พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันตก ส่วนภาคกลางน้อยที่สุด

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านจำนวนโครงการ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 45 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 19 : นครสวรรค์
 • ภาคใต้ ร้อยละ 14 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 10 : เชียงใหม่
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 6 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 6 : ฉะเชิงเทรา 

สัดส่วนต่อทั้งประเทศและจังหวัดสูงสุด ด้านงบประมาณ

 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 46 : นครราชสีมา
 • ภาคกลาง ร้อยละ 18 : กำแพงเพชร
 • ภาคใต้ ร้อยละ 14 : นครศรีธรรมราช
 • ภาคเหนือ ร้อยละ 10 : เชียงใหม่
 • ภาคตะวันตก ร้อยละ 6 : กาญจนบุรี
 • ภาคตะวันออก ร้อยละ 6 : ฉะเชิงเทรา

TOP 5 จังหวัด

จังหวัดจำนวนโครงการสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. ศรีสะเกษ
 3. อุบลราชธานี
 4. ขอนแก่น
 5. ชัยภูมิ

จังหวัดงบประมาณสูงสุด

 1. นครราชสีมา
 2. อุบลราชธานี
 3. ศรีสะเกษ
 4. ขอนแก่น
 5. ชัยภูมิ

จังหวัดมูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการสูงสุด

 1. ตาก
 2. เชียงราย
 3. อุดรธานี
 4. สตูล
 5. เชียงใหม่

อบต.ไหน "ที่สุด" อะไรบ้าง

อบต.จำนวนโครงการมากสุด

 1. อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 43 โครงการ
 2. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 36 โครงการ
 3. อบต.บ้านนา จ.ชุมพร 25 โครงการ
 4. อบต.สำโรง จ.ขอนแก่น 21 โครงการ
 5. อบต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่ 20 โครงการ

 อบต.งบประมาณมากสุด

 1. อบต.หนองบัว จ.กาญจนบุรี 1.5 ล้านบาท
 2. อบต.หนองแวง จ.กาฬสินธุ์ 1.3 ล้านบาท
 3. อบต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่ 830,000 บาท
 4. อบต.สำโรง จ.ขอนแก่น 826,000 บาท
 5. อบต.บ้านนา จ.ชุมพร 766,000 บาท

อบต.มูลค่าเฉลี่ยต่อโครงการมากสุด

 1. อบต.หนองกราด จ.นครราชสีมา 215,000 บาท
 2. อบต.แม่นาจร จ.เชียงใหม่ 215,000 บาท
 3. อบต.แม่สลองใน จ.เชียงราย 169,000 บาท
 4. อบต.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 163,000 บาท
 5. อบต.เทอดไทย จ.เชียงราย 146,000 บาท

อบต.ต้องทำอะไร?

อำนาจหน้าที่ของ อบต.ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในระดับตำบล จำแนกกลุ่มภารกิจได้ดังนี้

[อ่านรายงานภาพรวมโครงการของ อบต.ได้ที่ แผ่โครงการ อบต.ทั่วประเทศ ทำอะไร-ที่ไหนแพง]

กลุ่ม A กิจการที่ อบต. ‘ต้องทำ’ มี 9 ภารกิจ


กลุ่ม B กิจการที่ ‘อาจจัดทำ’ 13 ภารกิจ

 • 
B(1) ให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 • B(2) ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 • B(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 • B(4) ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน และสวนสาธารณะ
 • B(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
 • 
B(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
 • 
B(7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 • B(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 • 
B(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  
B(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 • 
B(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์B(12) การท่องเที่ยว
 • B(13) การผังเมือง

กลุ่ม C ภารกิจอื่น ๆ 11 ภารกิจ ที่ทีมข่าวจำแนกเพิ่มเติมจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

 • 
C(1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

 • C(2) การให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
 • C(3) เพศศึกษาและวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 • C(4) การส่งเสริมสุขภาพ
 • C(5) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 • C(6) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • C(7) การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
 • C(8) การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
 • C(9) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

 • C(10) การสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก
 • 
C(11) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง