The Lessons บทเรียนชีวิต - กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส
The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต

กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ

หน้ารายการ
24 ก.ย. 66

เมื่อคำว่า "สุขภาพดี" กลายเป็นปัจจัยสำคัญของยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลง เพราะหากไร้ซึ่งสุขภาพที่ดี ชีวิตคงไม่สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้

ด้วยเหตุนี้เอง ‘กฤป โรจนเสถียร’ จึงให้ความสำคัญกับ "ชีวาศรม" ธุรกิจที่พักเพื่อสุขภาพของเขาอย่างดีที่สุด ซึ่งหากแปลที่มาของชื่อที่พักแห่งนี้ มีความหมายว่า เป็นที่พักพิงแห่งชีวิต ซึ่งกฤปทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อสานต่อกิจการและนำวิสัยทัศน์จากรุ่นคุณพ่อ (บุญชู โรจนเสถียร) มาประยุกต์ใช้ มากไปกว่านั้น คือการส่งต่อองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณ ที่ได้รับจากสถานที่พักแห่งนี้

บทสนทนาครั้งนี้จึงสะท้อนได้ถึงวิธีคิด และการมองเห็น "ที่พักแห่งชีวิต" ของเขา ว่าเป็นไปในทิศทางใด แม้ใครที่ยังไม่เคยไปสัมผัสกับ "ชีวาศรม" แต่เชื่อว่าจากบทสนทนา จะนำพาให้เข้าใจในเจตนารมย์ของการสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาได้เป็นอย่างดี

ติดตาม The Lessons บทเรียนชีวิต "กฤป โรจนเสถียร" วันอาทิตย์ 24 กันยายน 2566 เวลา 11.00 - 11.30 น. รับชมออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

“รายการนี้เป็นความร่วมมือกับ OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)”

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
2 ก.ค. 65
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)  พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
9 ก.ค. 65
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
16 ก.ค. 65
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
23 ก.ค. 65
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
30 ก.ค. 65
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
6 ส.ค. 65
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
13 ส.ค. 65
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
20 ส.ค. 65
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
27 ส.ค. 65
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
3 ก.ย. 65
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
10 ก.ย. 65
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
17 ก.ย. 65
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
24 ก.ย. 65
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
2 ก.ค. 66
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
9 ก.ค. 66
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
16 ก.ค. 66
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
23 ก.ค. 66
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
30 ก.ค. 66
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
6 ส.ค. 66
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
13 ส.ค. 66
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
20 ส.ค. 66
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
27 ส.ค. 66
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
3 ก.ย. 66
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
10 ก.ย. 66
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
17 ก.ย. 66
กำลังเล่น...
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
24 ก.ย. 66
The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต
16 ม.ค. 67

The Lessons บทเรียนชีวิต

ล่าสุด
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
อานันท์ ปันยารชุน นักประสานสิบทิศ
2 ก.ค. 65
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)  พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) พระนักพัฒนา สงเคราะห์ เผยแผ่
9 ก.ค. 65
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
ธงไชย แมคอินไตย์ นักสร้างสุข/นักใช้ใจบันดาลแรง
16 ก.ค. 65
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
สุทธิชัย หยุ่น นักส่งเสียง ส่องตะเกียงให้สังคม
23 ก.ค. 65
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
ผ่องศรี วรนุช นักประพันธ์ชีวิต
30 ก.ค. 65
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ นักบุกเบิก
6 ส.ค. 65
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
ดร. เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง นักสนทนา/นักเศรษฐศาสตร์สื่อสารมวลชน
13 ส.ค. 65
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
รศ. อรชุมา ยุทธวงศ์ ครูละคร
20 ส.ค. 65
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
คำสิงห์ ศรีนอก นักประพันธ์เพื่อสังคม
27 ส.ค. 65
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
อวยพร เขื่อนแก้ว ผู้กระจายอำนาจ
3 ก.ย. 65
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
สนั่น อังอุบลกุล นักบริหาร
10 ก.ย. 65
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งราษฎร์
17 ก.ย. 65
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี นักพัฒนา
24 ก.ย. 65
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักเขียน / นักคิด
2 ก.ค. 66
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
พระไพศาล วิสาโล พระนักคิด / นักเขียน
9 ก.ค. 66
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
ทิชา ณ นคร นักสังคมสงเคราะห์
16 ก.ค. 66
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
รศ.วรศักดิ์ มหัทธโนบล นักวิชาการด้านจีนศึกษา
23 ก.ค. 66
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
ไตรภพ ลิมปพัทธ์ พิธีกรรายการโทรทัศน์
30 ก.ค. 66
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
อรุณ วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน
6 ส.ค. 66
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
บรรยง พงษ์พานิช นักการเงิน
13 ส.ค. 66
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ นักวิชาการด้านปรัชญา
20 ส.ค. 66
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ นักวาดภาพ
27 ส.ค. 66
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
บุษบา ดาวเรือง นักบริหาร / นักสร้างสรรค์
3 ก.ย. 66
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์
10 ก.ย. 66
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
อังคณา นีละไพจิตร นักสิทธิมนุษยชน
17 ก.ย. 66
กำลังเล่น...
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
กฤป โรจนเสถียร นักธุรกิจด้านสุขภาพ
24 ก.ย. 66
The Lessons บทเรียนชีวิต
The Lessons บทเรียนชีวิต
16 ม.ค. 67

ละครย้อนยุค

ดูทั้งหมด

♫ ♫ Songs Popular ♫ ♫

ดูทั้งหมด

คลิปมาใหม่

คนดูเยอะ 👀

ดูทั้งหมด

เสน่ห์ประเทศไทย